1.1รางวัลยอดเยี่ยม_นายภัทรพงศ์  บินนอก+น
2.3รางวัลชมเชย_นางสาวประภัสสร  รุ่งเรือง
2.1รางวัลยอดเยี่ยม_นางสาวอรุณรัศมี  เปลี
1.2รางวัลดีเด่น_นางสาวธมนต์รัตน์  ณ พัทล

สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561