top of page
ผู้ชายอุ้มกล่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศคณะศิลปวิจิตร เรื่อง การขายทอดตลาด จำนวน 4 รายการ
ประกาศคณะศิลปวิจิตร เรื่อง ขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 110 รายการ
ประกาศคณะศิลปวิจิตร เรื่อง การขายทอดตลาด จำนวน 4 รายการ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างงานปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 หลัง
ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างงานปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 หลัง
สัญญาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 หลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้ายขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอ็มเอฟ พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอ็มเอฟ พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง "เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สัญญาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐานประติมากรรม ณ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 แห่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษากระดานอัจฉริยะพร้อมขาตั้ง และอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษากระดานอัจฉริยะพร้อมขาตั้ง และอุปกรณ์ติดตั้ง
จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษากระดานอัจฉริยะพร้อพขาตั้ง และอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐานประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และเครื่องเคลือบดินเผา คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมนฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษากระดานอัจฉริยะพร้อมขาตั้ง และอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดจ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอาคารคณะศิลปวิจิตร จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน หรือ แบบติดผนัง หรือ แบบเคลื่อนย้าย จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โคมไฟพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 80 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จอภาพอัจฉริยะเพื่อการเรียนการสอน ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จำนวน 1 ชุด โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง จ้างบริการทำความสะอาดของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 งานโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง จ้างเหมาอาจารย์ผู้สอนภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง "เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
งานปรับปรุงห้องเรียนบรรยายรวม คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง "เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
bottom of page