ประกาศ

 • จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษากระดานอัจฉริยะพร้อมขาตั้ง และอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • จัดจ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอาคารคณะศิลปวิจิตร จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน หรือ แบบติดผนัง หรือ แบบเคลื่อนย้าย จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โคมไฟพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 80 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จอภาพอัจฉริยะเพื่อการเรียนการสอน ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จำนวน 1 ชุด โดยเฉพาะวิธีเจาะจง

 • คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

 • คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง จ้างบริการทำความสะอาดของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 งานโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง จ้างเหมาอาจารย์ผู้สอนภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง "เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔"