โครงการมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทัศนศิลป์ และการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564

ครงการมาตรฐานหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพทัศนศิลป์ และการออกแบบ

กิจกรรมที่ 2 สัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ร่างหลักสูตร ของคณะศิลปวิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2564

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรในโครงการ

รศ.ศุภชัย สุกขีโชติ ศุภชัย สุกขีโชติ

ผศ.ดร.โพธิพันธ์ พานิช

ผศ.เด่น หวานจริง

ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น