โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศิลปมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะศิลปวิจิตร

กิจกรรมย่อยที่ 1 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 คณะศิลปวิจิตร

โดยได้รับเกียรติ จากคณะกรรมการ

ผศ.ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ ประธาน

ผศ.ดร.โพธิพันธ์ พานิช กรรมการ

นายปรเมศวร์ พืชผักหวาน กรรมการและเลขานุการ

นายทศธรรม เมฆขลา กรรมการและผู้ช่วยเลขาดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น