โครงการค่ายศิลปะ/เปิดบ้าน คณะศิลปวิจิตร วันที่ 12 มีนาคม 2564

อัปเดตเมื่อ 22 ก.ย. 2564

กิจกรรมออกร้านสินค้าทำมือ,งานศิลปะ,ดนตรี,การแสดง,อาหารและเครื่องดื่ม

ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาคณะศิลปวิจิตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา บ่มเพาะ ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์และการออกแบบให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดบริการวิชาการทางด้านทัศนศิลป์ และการออกแบบ ในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม


ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น