โครงการค่ายศิลปะ/เปิดบ้าน คณะศิลปวิจิตร วันที่ 12 มีนาคม 2564

ประกวดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์

ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาคณะศิลปวิจิตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา บ่มเพาะ ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์และการออกแบบให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดบริการวิชาการทางด้านทัศนศิลป์ และการออกแบบ ในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ดู 27 ครั้ง0 ความคิดเห็น