ค้นหา
  • ประชาสัมพันธ์ คณะศิลปวิจิตร

โครงการค่ายศิลปะ/เปิดบ้าน คณะศิลปวิจิตร วันที่ 11 มีนาคม 2564

กิจกรรมโครงการเปิดบ้าน คณะศิลปวิจิตร ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564 ณ คณะศิลปวิจิติร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 11 มีนาคม 2564 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 3 โครงการค่ายศิลปะ ของคณะศิลปวิจิตร แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานเวิร์คช็อป เพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะด้านทัศนศิลป์และการออกแบบแก่ผู้สอน และผู้เรียนระดับต่างๆ ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการศึกษาด้านทัศนศิลป์และการออกแบบที่ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ให้เกิดต่อตนเองในระดับสูงขึ้นดู 53 ครั้ง0 ความคิดเห็น