top of page

นิทรรศการคณาจารย์ คณะศิลปวิจิตร ประจำปี 2563นิทรรศการคณาจารย์ คณะศิลปวิจิตร ประจำปี 2563

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ได้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ เป็นการแสดงถึงศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งได้มีการพัฒนาการตนเองด้วยการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปวิจิตร
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page