นักศึกษาปริญญาโทและศิษย์เก่า ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ร่วมอบรมศิลปะร่วมสมัยกับชีวิต New Nomal

นักศึกษาปริญญาโท และศิษย์เก่า ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมอบรมโครงการศิลปะร่วมสมัยกับชีวิต New Nomal วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 5 อาคารคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

- กิจกรรมย่อยที่ 1 : การบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สีจากวัสดุธรรมชาติ”

โดย Associate Professor Akiko Inada ศิลปินรับเชิญจากเครือข่ายมหาวิทยาลัย Joshibi University of Art

and Design

- กิจกรรมย่อยที่ 2 : การบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคโนโลยีกล้องวิเคราะห์สี”

โดยวิทยากรจากบริษัท SciSpec

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

- กิจกรรมย่อยที่ 1 : การบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หมึกและกระดาษ”

โดย Associate Professor Hiromichi Miyajima ศิลปินรับเชิญจากเครือข่ายมหาวิทยาลัย Joshibi University

of Art and Design

- กิจกรรมย่อยที่ 2 : การบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างสรรค์ศิลปะด้วย AR (Augmented Reality)”

โดย คุณซูฟีย์ ยามา [นักสร้างสรรค์ผู้ใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีเพื่อค้นหาวิธีการใหม่ในการเล่าเรื่องราว เชี่ยวชาญในการใช้

VR painting, 3D modeling animating, photogrammetry และ motion graphics]

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น