109538775_3442582295817497_1192024760794

ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์