top of page
ประวัติ คณะศิลปวิจิตร

        คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมมีหน้าที่จัดการศึกษาและส่งเสริมวิชาการในระดับอุดมศึกษาด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ ทั้งไทย และสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทำการจัดการเรียนการสอน การนำเสนอแสดงผลงานทางด้านศิลปะ งานวิจัย ให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติและศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น ดังนั้น คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้เห็นความสำคัญกับคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2541 และประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2541 เริ่มจัดการเรียนการสอนวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี ให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยช่างศิลป ต่อมาคณะได้เปิดหลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี โดยเปิดรับนักศึกษาจากที่ต่างๆ โดยการสอบตรงในปี 2547 ประกอบด้วยภาควิชาในสังกัด 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาศิลปไทย ภาควิชาศิลปกรรม และภาควิชาออกแบบ

ปรัชญา (Philosophy)

          ผู้มีปัญญา มีวัฒนธรรม พึงรักษ์ ต่อยอด ทัศนศิลป์และการออกแบบของชาติ

 

ปณิธาน (Resolution)

          ต่อเนื่อง รักษา พัฒนา สร้างคนทัศนศิลป์และการออกแบบ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

          สถานศึกษาแห่งการบ่มเพาะนวัตกรรมทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ จากรากเหง้า รักษา ต่อยอด สร้างสรรค์ ยกระดับเพื่อเป็นกำลังเสริมให้ทางสถาบัน กระทรวงและชาติ

 

พันธกิจ (Missions)

          1. จัดการศึกษาด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ ในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

          2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ อย่างมีคุณค่าแก่สังคม

          3. บริการวิชาการด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ แก่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

          4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ทัศนศิลป์และการออกแบบสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

          5. จัดแสดงงานทัศนศิลป์และการออกแบบ เพื่อเทิดทูลสถาบันหลักของชาติ

          6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

 

การจัดการศึกษา
คณะศิลปวิจิตรเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 วิชา ดังนี้
          1. สาขาวิชาทัศนศิลป์ ประกอบไปด้วย 5 วิชาเอก

                  1.1 วิชาเอกศิลปไทย

                  1.2 วิชาเอกจิตรกรรม

                  1.3 วิชาเอกประติมากรรม

                  1.4 วิชาเอกภาพพิมพ์

                  1.5 วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา
          2. สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน

          3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์

ระดับปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต มี 1 สาขา

          1. สาขาวิชาทัศนศิลป์

FFA
bottom of page