อ.คณะศิลปวิจิตร_ออกแบบ.png

" Try to be the best      version of yourself "

        จงเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด

อาจารย์ธนพล ลิ้มทัศธนกุล
อาจารย์ณฐรัช กลันทกสุวรรณ
อาจารย์สิทธิชัย สิริรัชมงคล
อาจารย์พีลพล อินวะษา
อาจารย์วิภาวี คุณาวิชยานนท์
อาจารย์สมบัติ สุนทรจารุ
อาจารย์ยุทธพล ตันติวรารัตน์
อาจารย์ดร.สืบสาย แสงวชิรบาล
อาจารย์อานนท์ ลิ้มสุวรรณ์
อาจารย์วุฒินันท์ ปุยะวัฒนา
อาจารย์ปฏิการ เล็กอุทัย