อ.คณะศิลปวิจิตร.jpg

1. เอกสารประกอบการสอน วิชาเตรียมศิลปนิพนธ์

2. งานสร้างสรรค์การออกแบบสถาปัตยกรรม

  • Facebook

" Try to be the best version of yourself "

จงเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด

อ.คณะศิลปวิจิตร.jpg
o ผลงานวิชาการ

1. แนวความคิดการสร้่างสรรค์งานออกแบบตกแต่งภายใน : กรณีศึกษาบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์นลักชัวร์รี่(ส่วนที่ 1)จ.ราชบุรี

o ผลงานการออกแบบ
  • Facebook
อ.คณะศิลปวิจิตร.jpg
o ผลงานวิชาการ

1. การพัฒนาการเรียนการสอนด้านทัศนมิติโดยใช้การจัดองค์ความรู้เป็นฐาน:กรณีการศึกษาเทคนิคการ 
   เขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน

2. งานสร้างสรรค์การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

o ผลงานการออกแบบ
  • Facebook
อ.คณะศิลปวิจิตร.jpg

1. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเขียนแบบที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  • Facebook
อ.คณะศิลปวิจิตร.jpg
อาจารย์สมบัติ สุนทรจารุ
  • Facebook
อ.คณะศิลปวิจิตร.jpg
อาจารย์ดร.สืบสาย แสงวชิรบาล
อ.คณะศิลปวิจิตร.jpg
อาจารย์อานนท์ ลิ้มสุวรรณ์
อ.คณะศิลปวิจิตร.jpg
อาจารย์วุฒินันท์ ปุยะวัฒนา
อ.คณะศิลปวิจิตร.jpg
อาจารย์ปฏิการ เล็กอุทัย
อ.คณะศิลปวิจิตร.jpg
อาจารย์ธนพล ลิ้มทัศธนกุล
อ.คณะศิลปวิจิตร.jpg
อาจารย์สิทธิชัย สิริรัชมงคล
อ.คณะศิลปวิจิตร.jpg
อาจารย์พีลพล อินวะษา
อาจารย์ณฐรัช กลันทกสุวรรณ