188433495_1481997318812258_5468393420744

   หลักสูตรศิลปบัณฑิต 2 สาขาวิชา

         1. สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

               - วิชาเอกศิลปไทย

               - วิชาเอกจิตรกรรม

               - วิชาเอกประติมากรรม

               - วิชาเอกภาพพิมพ์

               - วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา

         2. สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน