Universal Community Manager Resume.jpg

" The only way to do great work is to love what you do."

หนทางเดียวที่จะทำให้คุณทำงานอย่างมีคุณค่าก็คือการรักในสิ่งที่คุณทำ