" The only way to do great work is to love what you do."

หนทางเดียวที่จะทำให้คุณทำงานอย่างมีคุณค่าก็คือการรักในสิ่งที่คุณทำ

ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ
ผศ.นรินทร์ อ้วนดำ
อาจารย์วิสุทธ์ ยิ้มประเสริฐ
อาจารย์ภัทรพร เลี่ยนพานิช